Vedtægter

Vedtægter

Gældende fra 1. april 2013Foreningens navn og adresse:


1.1 Foreningens navn er Holbæk Museumsforening. Foreningens adresse er Klosterstræde 18, Holbæk.


2.0 Foreningens formål


2.1 Foreningens formål er at støtte den selvejende institution Museum Vestsjælland, afdeling Holbæk Museums arbejde, ligesom det er foreningens formål at medvirke til udbredelse af kendskabet til museet og dets aktiviteter.


2.2 Formålet søges opnået ved oplysning om museets arbejde, ved foredragsvirksomhed og ved formidling, herunder studiekredsarbejde og publikationsvirksomhed.


2.3 Foreningen har tillige til formål økonomisk at støtte den selvejende institution Museum Vestsjælland, afdeling Holbæk Museums lokale arbejde.


3.0 Medlemmer


3.1 Som medlemmer af foreningen kan optages personer, foreninger, institutioner og virksomheder, der ønsker at støtte foreningens formål. Optagelse sker mod betaling af et årligt kontingent fastsat på foreningens ordinære generalforsamling.


Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig meddelelse til foreningen. Ved udmeldelse sker der ikke refusion af pligtigt kontingent for det igangværende år.


4.0 generalforsamlingen


4.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.


4.2 Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af marts måned. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen eller efter skriftligt begæring af mindst 30 medlemmer af foreningen, som samtidig har fremsendt angivelse af dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling. Indkaldelse skal ske senest 3 uger efter, at begæring herom er fremsat.


Ordinær generalforsamling indkaldes med angivelse af dagsorden og med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne eller ved bekendtgørelse i den lokale presse.


Forslag til behandling på ordinær generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde inden 15. februar i det pågældende år, dog senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.


4.3 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:


 


Valg af dirigent.

Bestyrelsens beretning.

Foreningens regnskab.

Årets gang ved medarbejder fra den selvejende institution Museum Vestsjælland afdeling Holbæk Museum.

Indkomne forslag.

Fastsættelse af kontingent.

Valg af medlemmer til Holbæk Museumsforenings bestyrelse.

Valg af suppleanter til Holbæk Museumsforenings bestyrelse.

Valg af revisorer.

Valg af suppleant for revisorer.

Eventuelt.

 


Enhver lovligt indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig. Sager afgøres ved simpel stemmeflerhed bortset fra beslutning om vedtægtsændringer og foreningens ophør, jfr. §§ 7 og 8.

 

5.0 Bestyrelsen og dens sammensætning


5.1 Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf mindst fem medlemmer skal være bosiddende i Holbæk kommune, og som vælges på en ordinær generalforsamling med funktionsperiode fra førstkommende 1. april.


Endvidere vælges en 1. og en 2. suppleant.


5.2 Afstemning sker ved håndsoprækning, men overgår til skriftlig afstemning, såfremt der fremsættes begæring herom.


5.3 Valgperioden er 2 år, idet 3 henholdsvis 4 bestyrelsesmedlemmer afgår efter tur. Genvalg kan finde sted. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.


5.4 Sker der uden for generalforsamlingen afgang af bestyrelsesmedlemmer, indtræder en af de valgte suppleanter efter rangorden.


5.5 Bestyrelsens konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.


Museets ledelse har ret til at være tilstede ved alle bestyrelsesmøder.


Der udfærdiges bestyrelsesreferat af alle bestyrelsesmøder.


5.6 To revisorer vælges på skift for en 2årig  periode.

Suppleanten vælges for 1 år ad gangen.


5.7 Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg, når dette skønnes nødvendigt.


5.8 Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller efter begæring af et flertal af bestyrelsen, når dette findes nødvendigt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede. Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder.


5.9 Foreningen tegnes overfor tredjemand af formanden og kassereren i forening.


Bestyrelsen er berettiget til helt eller delvist at overlade den daglige administration af foreningen til den selvejende institution Museum Vestsjælland afdeling Holbæk Museum.


6.0 Foreningens regnskab og beretning m.v.


6.1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet revideres af revisorer valgt på generalforsamlingen.


7.0 Vedtægtsændringer


7.1 Vedtægtsændringer kan finde sted på en generalforsamling, når de vedtages med 2/3 af foreningens medlemmer. Opnås dette ikke, men vedtages forslaget med 2/3’s majoritet blandt de fremmødte medlemmer, indkaldes der til ny generalforsamling, der tidligst kan finde sted 14 dage efter første generalforsamling og med et skriftligt indkaldelsesvarsel på mindst 1 uge. I indkaldelsen angives dagsordenen for 2. generalforsamling og oplysning om forløbet af 1. generalforsamling. Vedtægtsændringen er herefter endelig, hvis den besluttes på 2. generalforsamling ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer.


 

8.0 FORENINGENS OPHØR


8.1 Ophør af foreningen kan besluttes på en generalforsamling, når mindst halvdelen af foreningens medlemmer pr. 01.01 i det pågældende kalenderår stemmer herfor.


Er dette antal ikke tilstede, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger efter generalforsamlingen, hvor ophævelsen har været til afstemning, og en ophævelse kan da besluttes med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.


8.2 Ved foreningens ophør overgår foreningens formue til den selvejende institution Museum Vestsjælland afdeling Holbæk Museum.Nærværende vedtægter, der afløser vedtægter for Museumsforeningen for Holbæk og Omegn af 14. maj 2003, er vedtaget på generalforsamlingerne den 27. november og 11. december 2006 i Museumsforeningen for Holbæk og Omegn.


Ændringer vedtaget på foreningens generalforsamling den 19. februar 2008 og endelig vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 11. marts 2008.


Ændringer vedtaget på foreningens generalforsamling den 6. marts 2013 og endeligt vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 25. marts 2013.


 

Kontaktoplysninger

Klosterstræde 18

4300 Holbæk

© Copyright. All Rights Reserved.

vennemail@holbaekmuseumsforening.dk

59 43 23 53